Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Meta-GNN: On Few-shot Node Classification in Graph Meta-learning

Fan Zhou, Chengtai Cao, Kunpeng Zhang, Goce Trajcevski, Ting Zhong, Ji Geng