Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Sexual Harassment Story Classification and Key Information Identification

Yingchi Liu, Quanzhi Li, Xiaozhong Liu, Qiong Zhang, Luo Si