Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds

Dagui Chen, Junqi Jin, Weinan Zhang, Fei Pan, Lvyin Niu, Chuan Yu, Jun Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai