Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

A Dynamic Default Prediction Framework for Networked-guarantee Loans

Dawei Cheng, Yiyi Zhang, Fangzhou Yang, Yi Tu, Zhibin Niu, Liqing Zhang