Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Learning Adaptive Display Exposure for Real-Time Advertising

Weixun Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Chunjie Chen, Chuan Yu, Weinan Zhang, Jun Wang, Xiaotian Hao, Yixi Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai