Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Multi-Agent Reinforcement Learning for Order-dispatching via Order-Vehicle Distribution Matching

Ming Zhou, Jiarui Jin, Weinan Zhang, Zhiwei (Tony) Qin, Yan Jiao, Chenxi Wang, Guobin Wu, Yong Yu, Jieping Ye