Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Cross-domain Aspect Category Transfer and Detection via Traceable Heterogeneous Graph Representation Learning

Zhuoren Jiang, Jian Wang, Lujun Zhao, Changlong Sun, Yao Lu, Xiaozhong Liu