Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

CityTraffic: Modeling Citywide Traffic via Neural Memorization and Generalization Approach

Xiuwen Yi, Zhewen Duan, Ting Li, Tianrui Li, Junbo Zhang, Yu Zheng