Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Job2Vec: Job Title Benchmarking with Collective Multi-View Representation Learning

Denghui Zhang, Junming Liu, Hengshu Zhu, Yanchi Liu, Lichen Wang, Pengyang Wang, Hui Xiong