Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Experimental Study of Multivariate Time Series Forecasting Models

Jiaming Yin, Weixiong Rao, Mingxuan Yuan, Jia Zeng, Kai Zhao, Chenxi Zhang, Jiangfeng Li, Qinpei Zhao