Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Relation-Aware Graph Convolutional Networks for Agent-Initiated Social E-Commerce Recommendation

Fengli Xu, Jianxun Lian, Zhenyu Han, Yong Li, Yujian Xu, Xing Xie