Main » CIKM » 2019 » Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019 »

Generating Persuasive Visual Storylines for Promotional Videos

Chang Liu, Yi Dong, Han Yu, Zhiqi Shen, Zhanning Gao, Pan Wang, Changgong Zhang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Lizhen Cui, Chunyan Miao