Main » FIRE » 2019 » Working Notes of FIRE 2019 - Forum for Information Retrieval Evaluation, Kolkata, India, December 12-15, 2019 »

FIRE2019@AILA: Legal Retrieval Based on Information Retrieval Model

Jiaming Gao, Hui Ning, Huilin Sun, Ruifeng Liu, Zhongyuan Han, Leilei Kong, Haoliang Qi