Main » FIRE » 2019 » Working Notes of FIRE 2019 - Forum for Information Retrieval Evaluation, Kolkata, India, December 12-15, 2019 »

FIRE2019@AILA: Legal Information Retrieval Using Improved BM25

Zicheng Zhao, Hui Ning, Liang Liu, Chengzhe Huang, Leilei Kong, Yong Han, Zhongyuan Han