Main » IPM » 2019 » 2019 Volume 56 Issue 6 »

An image-text consistency driven multimodal sentiment analysis approach for social media

Ziyuan Zhao, Huiying Zhu, Zehao Xue, Zhao Liu, Jing Tian, Matthew Chin Heng Chua, Maofu Liu


Anthology ID:
DBLP:journals/ipm/ZhaoZXLTCL19
Volume:
2019 Volume 56 Issue 6
Year:
2019
Venue:
ipm_journal
URL:
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102097
DOI:
10.1016/j.ipm.2019.102097
DBLP:
journals/ipm/ZhaoZXLTCL19
BibTeX:
Download