Main » ICMR » 2019 » Proceedings of the 2019 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2019, Ottawa, ON, Canada, June 10-13, 2019 »

Feature Pyramid Hashing

Yifan Yang, Libing Geng, Hanjiang Lai, Yan Pan, Jian Yin