Main » ICMR » 2019 » Proceedings of the 2019 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2019, Ottawa, ON, Canada, June 10-13, 2019 »

Triplet Fusion Network Hashing for Unpaired Cross-Modal Retrieval

Zhikai Hu, Xin Liu, Xingzhi Wang, Yiu-ming Cheung, Nannan Wang, Yewang Chen