Main » ICMR » 2019 » Proceedings of the 2019 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2019, Ottawa, ON, Canada, June 10-13, 2019 »

Adversary Guided Asymmetric Hashing for Cross-Modal Retrieval

Wen Gu, Xiaoyan Gu, Jingzi Gu, Bo Li, Zhi Xiong, Weiping Wang