Main » ICMR » 2019 » Proceedings of the 2019 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2019, Ottawa, ON, Canada, June 10-13, 2019 »

Cross-Database Micro-Expression Recognition: A Benchmark

Yuan Zong, Wenming Zheng, Xiaopeng Hong, Chuangao Tang, Zhen Cui, Guoying Zhao