Main » NTCIR » 2019 » NII Testbeds and Community for Information Access Research - 14th International Conference, NTCIR 2019, Tokyo, Japan, June 10-13, 2019, Revised Selected Papers »

THUIR at the NTCIR-14 WWW-2 Task

Yukun Zheng, Zhumin Chu, Xiangsheng Li, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma