Main » SIGIR » 2019 » Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019 »

Document Gated Reader for Open-Domain Question Answering

Bingning Wang, Ting Yao, Qi Zhang, Jingfang Xu, Zhixing Tian, Kang Liu, Jun Zhao