Main » SIGIR » 2019 » Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019 »

Coarse-to-Fine Grained Classification

Yuqi Huo, Yao Lu, Yulei Niu, Zhiwu Lu, Ji-Rong Wen