Main » SIGIR » 2019 » Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019 »

TDP: Personalized Taxi Demand Prediction Based on Heterogeneous Graph Embedding

Zhenlong Zhu, Ruixuan Li, Minghui Shan, Yuhua Li, Lu Gao, Fei Wang, Jixing Xu, Xiwu Gu