Main » SIGIR » 2019 » Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019 »

Uncovering Insurance Fraud Conspiracy with Network Learning

Chen Liang, Ziqi Liu, Bin Liu, Jun Zhou, Xiaolong Li, Shuang Yang, Yuan Qi