Main » SIGIR » 2019 » Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019 »

NRPA: Neural Recommendation with Personalized Attention

Hongtao Liu, Fangzhao Wu, Wenjun Wang, Xianchen Wang, Pengfei Jiao, Chuhan Wu, Xing Xie