Main » SIGIR » 2019 » Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019 »

AliISA: Creating an Interactive Search Experience in E-commerce Platforms

Fei Xiao, Zhen Wang, Haikuan Huang, Jun Huang, Xi Chen, Hongbo Deng, Minghui Qiu, Xiaoli Gong