Main » SIGIR » 2019 » Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019 »

From Semantic Retrieval to Pairwise Ranking: Applying Deep Learning in E-commerce Search

Rui Li, Yunjiang Jiang, Wenyun Yang, Guoyu Tang, Songlin Wang, Chaoyi Ma, Wei He, Xi Xiong, Yun Xiao, Yihong Eric Zhao