Main » SIGIR » 2019 » Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019 »

Hierarchical Matching Network for Crime Classification

Pengfei Wang, Yu Fan, Shuzi Niu, Ze Yang, Yongfeng Zhang, Jiafeng Guo