Main » SIGIR » 2019 » Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019 »

Interpretable Fashion Matching with Rich Attributes

Xun Yang, Xiangnan He, Xiang Wang, Yunshan Ma, Fuli Feng, Meng Wang, Tat-Seng Chua