Main » TWEB » 2019 » 2019 Volume 13 Issue 3 »

Detecting Cyberbullying and Cyberaggression in Social Media

Despoina Chatzakou, Ilias Leontiadis, Jeremy Blackburn, Emiliano De Cristofaro, Gianluca Stringhini, Athena Vakali, Nicolas Kourtellis


Anthology ID:
DBLP:journals/tweb/ChatzakouLBCSVK19
Volume:
2019 Volume 13 Issue 3
Year:
2019
Venue:
tweb_journal
Pages:
17:1–17:51
URL:
https://doi.org/10.1145/3343484
DOI:
10.1145/3343484
DBLP:
journals/tweb/ChatzakouLBCSVK19
BibTeX:
Download