Main » WSDM » 2019 » Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019 »

Product-Aware Answer Generation in E-Commerce Question-Answering

Shen Gao, Zhaochun Ren, Yihong Eric Zhao, Dongyan Zhao, Dawei Yin, Rui Yan