Main » WWW » 2019 » The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019 »

ShadowBlock: A Lightweight and Stealthy Adblocking Browser

Shitong Zhu, Umar Iqbal, Zhongjie Wang, Zhiyun Qian, Zubair Shafiq, Weiteng Chen


Anthology ID:
DBLP:conf/www/ZhuIWQSC19
Volume:
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019
Year:
2019
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
2483–2493
URL:
https://doi.org/10.1145/3308558.3313558
DOI:
10.1145/3308558.3313558
DBLP:
conf/www/ZhuIWQSC19
BibTeX:
Download