Main » WWW » 2019 » The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019 »

Maximizing Marginal Utility per Dollar for Economic Recommendation

Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Shuchang Liu, Shijie Geng, Zuohui Fu, Yongfeng Zhang


Anthology ID:
DBLP:conf/www/GeXLGFZ19
Volume:
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019
Year:
2019
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
2757–2763
URL:
https://doi.org/10.1145/3308558.3313725
DOI:
10.1145/3308558.3313725
DBLP:
conf/www/GeXLGFZ19
BibTeX:
Download