Main » WWW » 2019 » The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019 »

Learning Fast Matching Models from Weak Annotations

Xue Li, Zhipeng Luo, Hao Sun, Jianjin Zhang, Weihao Han, Xianqi Chu, Liangjie Zhang, Qi Zhang


Anthology ID:
DBLP:conf/www/LiLSZHCZZ19
Volume:
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019
Year:
2019
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
2985–2991
URL:
https://doi.org/10.1145/3308558.3313466
DOI:
10.1145/3308558.3313466
DBLP:
conf/www/LiLSZHCZZ19
BibTeX:
Download