Main » WWW » 2019 » The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019 »

CityFlow: A Multi-Agent Reinforcement Learning Environment for Large Scale City Traffic Scenario

Huichu Zhang, Siyuan Feng, Chang Liu, Yaoyao Ding, Yichen Zhu, Zihan Zhou, Weinan Zhang, Yong Yu, Haiming Jin, Zhenhui Li


Anthology ID:
DBLP:conf/www/ZhangFLDZZ00JL19
Volume:
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019
Year:
2019
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
3620–3624
URL:
https://doi.org/10.1145/3308558.3314139
DOI:
10.1145/3308558.3314139
DBLP:
conf/www/ZhangFLDZZ00JL19
BibTeX:
Download