Main » WWWJ » 2019 » 2019 Volume 22 Issue 1 »

SmartVM: a SLA-aware microservice deployment framework

Tianlei Zheng, Xi Zheng, Yuqun Zhang, Yao Deng, ErXi Dong, Rui Zhang, Xiao Liu


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZhengZZDDZL19
Volume:
2019 Volume 22 Issue 1
Year:
2019
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
275–293
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-018-0562-5
DOI:
10.1007/s11280-018-0562-5
DBLP:
journals/www/ZhengZZDDZL19
BibTeX:
Download