Main » WWWJ » 2019 » 2019 Volume 22 Issue 2 »

Context-aware graph pattern based top-k designated nodes finding in social graphs

Guanfeng Liu, Qun Shi, Kai Zheng, Zhixu Li, An Liu, Jiajie Xu


Anthology ID:
DBLP:journals/www/LiuSZLLX19
Volume:
2019 Volume 22 Issue 2
Year:
2019
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
751–770
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-017-0513-6
DOI:
10.1007/s11280-017-0513-6
DBLP:
journals/www/LiuSZLLX19
BibTeX:
Download