Main » WWWJ » 2019 » 2019 Volume 22 Issue 2 »

Dilated-aware discriminative correlation filter for visual tracking

Guoxia Xu, Hu Zhu, Lizhen Deng, Lixin Han, Yujie Li, Huimin Lu


Anthology ID:
DBLP:journals/www/XuZDHLL19
Volume:
2019 Volume 22 Issue 2
Year:
2019
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
791–805
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-018-0555-4
DOI:
10.1007/s11280-018-0555-4
DBLP:
journals/www/XuZDHLL19
BibTeX:
Download