Main » WWWJ » 2019 » 2019 Volume 22 Issue 2 »

An emotion-based responding model for natural language conversation

Feng Liu, Qirong Mao, Liangjun Wang, Nelson Ruwa, Jianping Gou, Yongzhao Zhan


Anthology ID:
DBLP:journals/www/LiuMWRGZ19
Volume:
2019 Volume 22 Issue 2
Year:
2019
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
843–861
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-018-0601-2
DOI:
10.1007/s11280-018-0601-2
DBLP:
journals/www/LiuMWRGZ19
BibTeX:
Download