Main » WWWJ » 2019 » 2019 Volume 22 Issue 3 »

Discovery of accessible locations using region-based geo-social data

Yan Wang, Jianmin Li, Ying Zhong, Shunzhi Zhu, Danhuai Guo, Shuo Shang


Anthology ID:
DBLP:journals/www/WangLZZGS19
Volume:
2019 Volume 22 Issue 3
Year:
2019
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
929–944
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-018-0538-5
DOI:
10.1007/s11280-018-0538-5
DBLP:
journals/www/WangLZZGS19
BibTeX:
Download