Main » WWWJ » 2019 » 2019 Volume 22 Issue 3 »

An efficient method for top-k graph based node matching

Guanfeng Liu, Qun Shi, Kai Zheng, An Liu, Zhixu Li, Xiaofang Zhou


Anthology ID:
DBLP:journals/www/LiuSZLLZ19
Volume:
2019 Volume 22 Issue 3
Year:
2019
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
945–966
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-018-0577-y
DOI:
10.1007/s11280-018-0577-y
DBLP:
journals/www/LiuSZLLZ19
BibTeX:
Download