Main » WWWJ » 2019 » 2019 Volume 22 Issue 4 »

Proactive rumor control in online networks

Ping Zhang, Zhifeng Bao, Yudong Niu, Yipeng Zhang, Songsong Mo, Fei Geng, Zhiyong Peng


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZhangBNZMGP19
Volume:
2019 Volume 22 Issue 4
Year:
2019
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
1799–1818
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-018-0623-9
DOI:
10.1007/s11280-018-0623-9
DBLP:
journals/www/ZhangBNZMGP19
BibTeX:
Download