Main » WWWJ » 2019 » 2019 Volume 22 Issue 5 »

Time-aware metric embedding with asymmetric projection for successive POI recommendation

Haochao Ying, Jian Wu, Guandong Xu, Yanchi Liu, Tingting Liang, Xiao Zhang, Hui Xiong


Anthology ID:
DBLP:journals/www/YingWXLLZX19
Volume:
2019 Volume 22 Issue 5
Year:
2019
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
2209–2224
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-018-0596-8
DOI:
10.1007/s11280-018-0596-8
DBLP:
journals/www/YingWXLLZX19
BibTeX:
Download