Main » WWWJ » 2019 » 2019 Volume 22 Issue 6 »

Sentence level topic models for associated topics extraction

Haixin Jiang, Rui Zhou, Limeng Zhang, Hua Wang, Yanchun Zhang


Anthology ID:
DBLP:journals/www/JiangZZWZ19
Volume:
2019 Volume 22 Issue 6
Year:
2019
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
2545–2560
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-018-0639-1
DOI:
10.1007/s11280-018-0639-1
DBLP:
journals/www/JiangZZWZ19
BibTeX:
Download