Main » WWWJ » 2019 » 2019 Volume 22 Issue 6 »

Parallel strategy for multiple scan operations with data replication

Xing Wei, Huiqi Hu, Huichao Duan, Weining Qian, Aoying Zhou


Anthology ID:
DBLP:journals/www/WeiHDQZ19
Volume:
2019 Volume 22 Issue 6
Year:
2019
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
2561–2587
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-018-0625-7
DOI:
10.1007/s11280-018-0625-7
DBLP:
journals/www/WeiHDQZ19
BibTeX:
Download