Main » WWWJ » 2019 » 2019 Volume 22 Issue 6 »

Extended search method based on a semantic hashtag graph combining social and conceptual information

Wanqiu Cui, Junping Du, Dawei Wang, Feifei Kou, MeiYu Liang, Zhe Xue, Nan Zhou


Anthology ID:
DBLP:journals/www/CuiDWKLXZ19
Volume:
2019 Volume 22 Issue 6
Year:
2019
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
2589–2610
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-018-0584-z
DOI:
10.1007/s11280-018-0584-z
DBLP:
journals/www/CuiDWKLXZ19
BibTeX:
Download