Main » WWWJ » 2019 » 2019 Volume 22 Issue 6 »

Exploring the power of social hub services

Qingyuan Gong, Yang Chen, Xiaolong Yu, Chao Xu, Zhichun Guo, Yu Xiao, Fehmi Ben Abdesslem, Xin Wang, Pan Hui


Anthology ID:
DBLP:journals/www/GongCYXGXAWH19
Volume:
2019 Volume 22 Issue 6
Year:
2019
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
2825–2852
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-018-0633-7
DOI:
10.1007/s11280-018-0633-7
DBLP:
journals/www/GongCYXGXAWH19
BibTeX:
Download