Main » WWWJ » 2019 » 2019 Volume 22 Issue 6 »

Evidence-driven dubious decision making in online shopping

Qiao Tian, Jianxin Li, Lu Chen, Ke Deng, Rong-Hua Li, Mark Reynolds, Chengfei Liu


Anthology ID:
DBLP:journals/www/TianLCDLRL19
Volume:
2019 Volume 22 Issue 6
Year:
2019
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
2883–2899
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-018-0618-6
DOI:
10.1007/s11280-018-0618-6
DBLP:
journals/www/TianLCDLRL19
BibTeX:
Download