Main » CCIR » 2020 » Information Retrieval - 26th China Conference, CCIR 2020, Xi'an, China, August 14-16, 2020, Proceedings »

Information Retrieval - 26th China Conference, CCIR 2020, Xi'an, China, August 14-16, 2020, Proceedings

Zhicheng Dou, Qiguang Miao, Wei Lu, Jiaxin Mao, Guang Jia