Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

Adaptive-Step Graph Meta-Learner for Few-Shot Graph Classification

Ning Ma, Jiajun Bu, Jieyu Yang, Zhen Zhang, Chengwei Yao, Zhi Yu, Sheng Zhou, Xifeng Yan